คำสั่งโรงเรียนทั้งหมด

เลขที่คำสั่งหัวข้อเพิ่มเมื่อวันที่ออกคำสั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวนผู้ชม
163/2559แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรประจำวัน(เวรครูชาย)3 years ago22 Jun 2016กลุ่มบริหารงานวิชาการ0
185/2559การดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25593 years ago5 Jul 2016กลุ่มบริหารงานวิชาการ0
162/2559แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรประจำวัน(เวรครูหญิง)3 years ago22 Jun 2016กลุ่มบริหารงานทั่วไป0
532/2558เวรครูชายกลางคืน4 years ago21 Dec 2015กลุ่มบริหารงานทั่วไป123
361/2558แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน4 years ago15 Sep 2015กลุ่มบริหารงานทั่วไป184
393/2558แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการครั้งที่ 14 years ago15 Sep 2015กลุ่มบริหารวิชาการ157
369/2558คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/25584 years ago9 Sep 2015กลุ่มบริหารวิชาการ350
257/2558แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 25584 years ago10 Jul 2015กลุ่มบริหารวิชาการ1091
238/2558การสอบกลางภาคเรียนที1 ปีการศึกษา 25584 years ago2 Jul 2015กลุ่มบริหารวิชาการ286
244/2558แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน4 years ago7 Jul 2015กลุ่มบริหารงานทั่วไป257